Важно!
ВЕЛИК ПОСТ
Страстна седмица


29 април:
Велика събота. Св. Донат, еп. Еврийски
09:00 ч. - Св. Василева литургия в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос
23:00 ч. - Полунощница в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


24:00 ч. - Възвестяване на Христовото възкресение в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос

01 май:
✝ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, св. Велика Неделя - Пасха
11:30 ч. - Вечерня в първия ден на Пасха (Второ Възкресение) в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


02 май:
✝ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики
09:00 ч. - Света литургия и Пасхален водосвет в храм "Св. Атанасий Велики" - с. Пирне
За храма и енорията
Св. вмчк Димитър Солунски Духовно ръководство Айтоска енория Връзка с храма Документи На поклонение От Светия Синод
Православие
1. Молитви 2. Още 3. Постите 4. На прага на храма 5. Вяра и живот 6. Притчи
home.gifДобре дошли в сайта на храм Св. вмчк Димитрий Солунски - Айтос

В името на Отца, и Сина и Светия Дух

Велика събота


Slizane_v_ada_200.JPGНа Велика събота Църквата възпоменава телесното погребение на Иисуса Христа и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста, обвили ги в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от Голгота. При погребението на Иисуса присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф.

Първосвещениците и фарисеите знаели, че Иисус Христос е предрекъл възкресението Си. Не вярвайки на предсказаното, а и страхувайки се да не би Апостолите да откраднат Тялото на Иисуса, измолили от Пилат военна стража. Поставили стражата до гроба, а самия гроб запечатали.

"А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса; той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото; а Йосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна; затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка."
[Мат. 27:57-66]"След това Йосиф, от Ариматея (ученик Иисусов, но таен, поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и Пипат позволи. Той дойде и сне тялото Иисусово. Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой. Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите погребват.

На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо."
[Иоан 19:38-42]

Полагане в гроба
Полагане в гроба.
Църквата прославя Велика събота като "най-благословения седми ден". Защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв Човек, но в същото време спасява света и отваря гробовете.

Положен вече в гроба, Духът на Иисуса е в ада, за да разкъса оковите му и да отвори отново за нас райските двери. Това ще се случи на другия ден. В Неделята, наречена с най-краткото име - Великден.

Страстната седмица е най-дългата седмица в годината, наситена с много тъга и покъртителни изживявания. Защото страст означава страдание. А страданията Христови са прелюдия към вечния живот.
Слизане в ада
Слизане в ада.
Състоянието, в което се намирал Иисус Христос след Своята смърт до възкресението Си, ни разкрива следната църковна песен:

(Христе), Ти беше в гроба с тялото Си, в ада - с душата Си, в рая - с разбойника, и на престола - с Отца и Духа, изпълвайки всичко като неописуем.

Като пояснение на тази пасхална песен могат да служат думите на св. апостол Петър:

"Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница" [1Петр. 3:18-19].


Тук "тъмница" означава царството на мъртвите - ада. "Ад", образно казано, е място, лишено от светлина. В християнството под "ад" се разбира особеното състояние на грешните души, лишени от общение с Бога, т.е. лишени от светлина и блаженство.

Иисус Христос слязъл в ада, за да проповядва и там победата над смъртта и дявола и да изведе оттам за царството небесно душите, които с вяра очаквали Неговото идване.
Благодатният огън в храма на Гроба Господен
Благодатният огън в храма на Гроба Господен.
На мяс­то­то, къ­де­то е пог­ре­бан и въз­к­ръс­нал Гос­под Ии­сус Хрис­тос, вся­ка го­ди­на на Ве­ли­ка съ­бо­та от ве­ко­ве до днес се по­я­вя­ва не­бе­сен огън. За да да­ти­рат на­ча­ло­то му, цър­ков­ни­те ис­то­ри­ци се ос­ла­нят на пи­са­ни­я­та на све­ти­те от­ци Гри­го­рий Ни­сийс­ки (IV век) и Йо­ан Да­мас­кин (VIII век), ко­и­то лич­но са би­ли в Йе­ру­са­лим и ста­на­ли сви­де­те­ли на то­ва чуд­но яв­ле­ние. За Бла­го­дат­ния огън го­во­рят и кръс­то­нос­ци­те и всич­ки пок­лон­ни­ци, отиш­ли на то­зи ден на Гол­го­та. Тъй ка­то по­лу­ча­ва­не­то на Бла­го­дат­ния огън се уда­ва са­мо на пра­вос­лав­ни пат­ри­ар­си, ка­то­ли­ци­те де­мон­с­т­ра­тив­но са се от­тег­ли­ли от учас­тие в то­ва тър­жес­т­во.

На Ве­ли­ка съ­бо­та, след тър­жес­т­ве­но­то бо­гос­лу­же­ние Йе­ру­са­лим­с­ки­ят пат­ри­арх сва­ля тър­жес­т­ве­ни­те си одеж­ди и ос­та­ва по под­рас­ник. По­ли­цаи ща­тел­но про­ве­ря­ват да­ли ня­ма по се­бе си не­що въз­п­ла­ме­ни­тел­но. То­га­ва раз­пе­чат­ват пе­ще­ра­та на Жи­во­нос­ния гроб и го пус­кат вът­ре, за да по­лу­чи Бла­го­дат­ния огън. В це­лия храм се въд­во­ря­ва пъл­на ти­ши­на. В мал­ка­та пе­ще­ра, в тъм­но­то, пат­ри­ар­хът се мо­ли на Спа­си­те­ля ­ по­ня­ко­га 5-10 и по­ве­че ми­ну­ти. И из­вед­нъж всич­ки кан­ди­ла в хра­ма се за­пал­ват. В тъм­ни­на­та на гроб­на­та ка­ме­ра ка­то тън­ка зиг­за­го­об­раз­на мъл­ния се спус­ка свет­ли­на и на пло­ча­та на Гро­ба Гос­по­ден се по­сип­ват яр­ки си­ни би­се­ри, ко­и­то ста­ват все по­ве­че и по­ве­че, до­ка­то се пре­вър­нат в син­кав огън. Пат­ри­ар­хът бър­зо за­пал­ва два сно­па от по 33 све­щи и из­ли­за от пе­ще­ра­та. Из­то­щен от го­ля­мо­то нап­ре­же­ние и пок­рит с кап­ки пот, той ве­че не е в със­то­я­ние да вър­ви и два­ма по­ли­цаи го пре­на­сят на ръ­це до ол­та­ра на хра­ма. Све­ще­нос­лу­жи­те­ли взи­мат за­па­ле­ни­те кан­ди­ла и го­ря­ща­та ва­та и по­ту­ша­ват огъ­ня на гроб­на­та пло­ча. В ог­ром­ния храм се раз­на­ся ра­дос­тен шум и въз­торг, бо­го­мол­ци па­лят све­щи и ско­ро всич­ко се из­пъл­ва със свет­ли­на.
В про­дъл­же­ние на 10-15 ми­ну­ти то­зи огън въ­об­ще не па­ри и не из­га­ря. При та­ко­ва стъл­пот­во­ре­ние от хо­ра, ако огъ­нят би бил обик­но­вен, не­ми­ну­е­мо би въз­ник­нал по­жар. Но през го­ди­ни­те то­ва ни­ко­га не се е случ­ва­ло.

Йе­ру­са­лим­ци и чуж­ден­ци от­на­сят то­зи огън по хра­мо­ве­те и до­мо­ве­те си, за да за­па­лят уга­се­ни­те на Ве­ли­ки чет­вър­тък кан­ди­ла. Ця­ла го­ди­на ще под­дър­жат све­ще­ния огън на Хрис­тос в кан­ди­ла­та и ду­ши­те си. Раз­каз­ват, че вед­нъж заб­ра­ни­ли дос­тъп на пра­вос­лав­ни­те хрис­ти­я­ни до хра­ма. Иерусалимският ат­ри­ар­х с на­ро­да сто­ял на­вън, пла­чели и се мо­лели. В то­зи мо­мент, ко­га­то инос­лав­ни­те ча­ка­ли Бла­го­дат­ния огън, ко­ло­на­та, до ко­я­то сто­я­л пра­вос­лав­ният патриарх, със си­лен гръм се раз­це­пи­ла и от нея лум­нал Не­ръ­кот­вор­ни­ят огън. Та­зи раз­по­ло­ве­на и об­го­ря­ла ко­ло­на и до днес стои на то­ва мяс­то.
Колоната, разцепена при излизане на Благодатния огън
Колоната от храма на Гроба Господен, разцепена при излизане на Благодатния огън.
news.gif 7 последни новини


Света литургия на Велика Събота - Александър Звезданов 30/04/2016 - 16:15

Света литургия на Велика Събота

2016_04_30_001.JPGНа Велика събота (30.04.2016 т., Св. Донат, еп. Еврийски) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия. Службата огласяше Галина Ромил.

"А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;
10. тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
11. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
12. И тия, като се събраха със старейте и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
13. и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
14. и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
15. А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.
16. А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
17. и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин."
[Мат. 28:9-20]2016_04_30_002.JPG

2016_04_30_003.JPG

2016_04_30_004.JPG

2016_04_30_005.JPG

2016_04_30_006.JPG

2016_04_30_007.JPG

2016_04_30_008.JPG

2016_04_30_009.JPG

2016_04_30_010.JPG

2016_04_30_011.JPG

2016_04_30_012.JPG

2016_04_30_013.JPG

2016_04_30_014.JPG

2016_04_30_015.JPG 2016_04_30_016.JPG

2016_04_30_017.JPG 2016_04_30_018.JPG

2016_04_30_019.JPG 2016_04_30_020.JPG

2016_04_30_021.JPG 2016_04_30_022.JPG

2016_04_30_023.JPG 2016_04_30_024.JPG

2016_04_30_025.JPG 2016_04_30_026.JPG

2016_04_30_027.JPG 2016_04_30_028.JPG

2016_04_30_029.JPG 2016_04_30_030.JPG

2016_04_30_031.JPG

2016_04_30_032.JPG

2016_04_30_033.JPG

2016_04_30_034.JPG


Опело Христово - Александър Звезданов 29/04/2016 - 21:52

Опело Христово

2016_04_29_2_001.JPGВечерта на Велики петък Негово Високоблагоговейнство свещиноиконом Ромил отслужи опелото Христово. Песнопенията "Надгробен плач" бяха изпълнени от хора на храм "Св. вмчс Димитрий Солунски" - Айтос.

След опелото светата Плащаница бе изнесена извън храма и присъстващите богомолци обиколиха с нея храма, след което Плащаницата бе внесена в олтара.

"1. Ти, Христе си Живот,
Сам, Христе, слезе в гроб;
ангелските войнства в ужас тръпнеха,
славейки снижението Ти до нас!

2. Ти, Предвечен Живот,
как във гроба лежиш?
Но тъй на смъртта си царството сразил
и от ада жертвите й си спасил!

3. О, Иисусе Царю,
пред разкрития гроб
с почит величаем Твойта кръстна смърт,
чрез която ни изкупи от смъртта!

4. На безкрайния свят
Ти размери си дал,
а Сам, Всецарю, си слязъл в тесен гроб,
та из гроба мъртвите да изведеш!

5. Мой Иисусе Христе,
Цар на всичко в света,
не човека ли от ада да спасиш
в бездните му мрачни, Боже, слезе Ти?

6. Сякаш мъртъв е Ттой,
Който всичко владей
и като мъртвец се слага в нов гроб днес,
а пък Сам из гроб изгони мъртвите!

7. Ти, Христе, си живот,
а положи се в гроб;
ала със смъртта Си порази смъртта -
извор на живота вечен стана Ти!

8. Приобщил си се Сам
към злодеи без срам -
нас да оправдаеш от злодействата
на лукавия, що примки ни плете!

9. Най-прекрасен в света,
несравним в доброта,
Който не всемира е украса Сам,
ето: в гроб лежи невзрачен, глух и ням!

10. Как ще, Спасе, изтрай
Тебе мрачният ад?
Той за своя мрак ще страда, ослепен,
от светлика Ти прекрасен озарен!

11. О, преблаги Христе!
О, спасителен Лъч!
Как тъй си се скрил във гробната тъма?!
О, търпение неописуемо!

12. И разумният свят,
и безплътният мир
чудят се пред Твойто погребение:
тайнството невиждано ги порази!...

13. О, предивни дела!
О, безброй чудеса!
Йосиф днес погребва бездиханен Теб,
Небе, Който с дъх живота си ми дал!

14. Колко дивно е то
и преславно, Христе:
Ти като човек си падал в гробен мрак,
а останал си единосъщ с Отца!

15. И от тесния гроб,
в Който слязъл си Сам, пак на тварите си правдата открил:
че си Цар на небеси и на земли!

16. Щом земята прие
Теб - Твореца, Христе,
адът из основи цял се разлюла
и гробовете разкриха се тогаз!

17. Този, Който държи
в длан небе и земя,
е убит по плът и в гроба задържан,
та държаните във ада да спаси!

18. Ти - Самият Живот -
мъртъв в гроба си бил,
но нетлен възкръснал си из мъртвите
и ключалките на ада си разбил!

19. Както свещта гори
и под крина дори,
в мрака гробен свети Божето тело
и из ада гони тежката тъма!

20. Ангелски мнозинства
и Йосиф и Никодим
идват да погребат в гроба тесен Теб,
за Когото малка е вселената!

21. Жизнодавче, Христе,
мой Спасител и Бог,
Ти по Своя воля земна смърт прие -
мен мъртвеца грешен за да оживиш!

22. Пред смъртта Ти, Христе,
всички ужас обзе;
Теб в страданията състрадаваха
и признаваха Те за Владетел свой!

23. Ненаситният ад
щом погълна със стръв
Тебе - на живота Камъка безцен,
върна вси погълнати от век веков!

24. Боголепно, Христе,
бе положен в нов гроб
нашата пирода за да обновиш
с боголепното Си възкресение!

25. В плът, Христе, се яви,
та Адам да спасиш,
но щом го не найде между живите,
спусна се във ада да го дириш Ти!

26. Твърдта земна от страх
се разтърси, Христе,
и пред в гроба скритата Ти светлина
сяйната Денница угаси лъчи!

27. Ти си Сам пожелал
земна смърт на човек,
а като могъш Бог дигна мъртвите
из гробове и греховни дълбини!

28. Майка Ти Пречиста,
съкрушена над Теб,
Теб обливайки със сълзи, плачеше:
"Как ще Те положа в гроба, Сине мой?"

29. Като житно зърно
влезе в земна плът
и в клас многозърнест, Спасе, изкласи,
като всички люде от смъртта спаси!

30. Като слънце в нощта
под земята се скри
и Самин се, Спасе, с тъмна нощ покри, -
а сега по-лъчезарен възсияй!"
[Из Първата статия на "Надгробен плач"]


2016_04_29_2_002.JPG

2016_04_29_2_003.JPG

2016_04_29_2_004.JPG

2016_04_29_2_005.JPG

2016_04_29_2_006.JPG

2016_04_29_2_007.JPG

2016_04_29_2_008.JPG

2016_04_29_2_009.JPG

2016_04_29_2_010.JPG

2016_04_29_2_011.JPG

2016_04_29_2_012.JPG

2016_04_29_2_013.JPG

2016_04_29_2_014.JPG

2016_04_29_2_015.JPG

2016_04_29_2_016.JPG

2016_04_29_2_017.JPG

2016_04_29_2_018.JPG

2016_04_29_2_019.JPG

2016_04_29_2_020.JPG

2016_04_29_2_021.JPG

2016_04_29_2_022.JPG

2016_04_29_2_023.JPG

2016_04_29_2_024.JPG

2016_04_29_2_025.JPG

2016_04_29_2_026.JPG

2016_04_29_2_027.JPG

2016_04_29_2_028.JPG

2016_04_29_2_029.JPG

2016_04_29_2_030.JPG

2016_04_29_2_031.JPG

2016_04_29_2_032.JPG

2016_04_29_2_033.JPG

2016_04_29_2_034.JPG

2016_04_29_2_035.JPG

2016_04_29_2_036.JPG

2016_04_29_2_037.JPG

2016_04_29_2_038.JPG

2016_04_29_2_039.JPG

2016_04_29_2_040.JPG

2016_04_29_2_041.JPG

2016_04_29_2_042.JPG

2016_04_29_2_043.JPG

2016_04_29_2_044.JPG

2016_04_29_2_045.JPG

2016_04_29_2_046.JPG

2016_04_29_2_047.JPG


Царски часове и изнасяне на Плащаницата - Александър Звезданов 29/04/2016 - 13:04

Царски часове и изнасяне на Плащаницата

2016_04_29_001.JPGСутринта на Велики петък Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи Царски часове, по време на които бяха прочетени откъси от Евангелието описващи страданията Христови, разпъването Му на кръста, смъртта Му и полагането в гроба.

След това бе отслужена вечернята, по време на която бе изнесена света Плащаница и бе поставена на специално издигнато място в центъра на храма за послонение.

За благословение бяха раздадени козунаци, а децата получиха специална книжка, посветена на Възкресение Христово, съвместно издание на екипа на сайта Двери.БГ и Западноевропейска епархия на БПЦ.

2016_04_29_002.JPG

2016_04_29_003.JPG

2016_04_29_004.JPG

2016_04_29_005.JPG

2016_04_29_006.JPG

2016_04_29_007.JPG

2016_04_29_008.JPG

2016_04_29_009.JPG

2016_04_29_010.JPG

2016_04_29_011.JPG

2016_04_29_012.JPG

2016_04_29_013.JPG

2016_04_29_014.JPG

2016_04_29_015.JPG

2016_04_29_016.JPG

2016_04_29_017.JPG

2016_04_29_018.JPG

2016_04_29_019.JPG

2016_04_29_020.JPG

2016_04_29_021.JPG

2016_04_29_022.JPG

2016_04_29_023.JPG

2016_04_29_024.JPG

2016_04_29_025.JPG

2016_04_29_026.JPG

2016_04_29_027.JPG


Утреня на Велики петък - Александър Звезданов 28/04/2016 - 21:52

Утреня на Велики петък (Последование на 12-те Евангелия)

2016_04_28_001.JPGВечерта на Велики четвъртък (28 май 2016 г.) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи утренята на Велики петък, позната като последование на 12-те Евангелия. По време на службата бяха прочетени дванадесет откъса от четирите Евангелия, разказващи за предателството на Юда, осъждането на Иисус Христос, страданията Му, разпъването Му на кръста, смъртта на Спасителя и полагането Му в гроба.

Бе изнесено разпятието и изображения на св. Богородица и на св. ап и ев. Иоан, символизиращи разпъването на Христа на кръста, и бяха поставени в центъра на храма за поклонение.

"Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате Тоя Човек? Отговориха му и рекоха: ако Той не беше злодеец, не щяхме да ти Го предадем. Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого; за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.

Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският Цар? Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене? Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил? Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук. А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми. Пилат Му рече: що е истина?

И като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не намирам никаква вина у Него. Но у вас има обичай, да ви пускам едното за Пасха; желаете ли да ви пусна Царя Иудейски? Тогава пак закрешяха всички, казвайки: не Него, а Варава. Варава пък беше разбойник.

Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува. И войниците, като оплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница, и думаха: радвай се, Царю Иудсйски! и Му удряха плесници.

Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви Го, за да разберете, че не намирам у Него никаква вина. Тогава Иисус излезе вън с трънения венец и в багреница. И рече им Пилат: ето Човекът! А когато първосвещениците и слугите Го видяха, завикаха и казваха: разпни, разпнй Го! Пилат им казва: вие Го вземете и разпнете, защото аз не намирам у Него вина. Иудеите му отговориха: ние имаме закон, и по нашия закон Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син Божий.

Когато Пилат чу тая дума, повече се уплаши. И пак влезе в преторията и рече на Иисуса: отде си Ти? Но Иисус му не даде отговор. Пилат Му казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да Те разпна, и власт имам да Те пусна? Иисус отговори: ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; затова по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.

От това време Пилат търсеше случай да Го пусне. Иудеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон, а по еврейски Гавата.

Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час. И рече Пилат на иудеите: ето вашия Цар! Ала те завикаха: премахни Го, премахни, разпни Го! Пилат им казва: вашия Цар ли да разпна? Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава им Го предаде, за да бъде разпнат. И взеха Иисуса и Го поведоха."
[Иоан 18:28-19:16]


2016_04_28_002.JPG

2016_04_28_003.JPG

2016_04_28_004.JPG

2016_04_28_005.JPG

2016_04_28_006.JPG

2016_04_28_007.JPG

2016_04_28_008.JPG

2016_04_28_009.JPG

2016_04_28_010.JPG

2016_04_28_011.JPG

2016_04_28_012.JPG

2016_04_28_013.JPG

2016_04_28_014.JPG

2016_04_28_015.JPG

2016_04_28_016.JPG

2016_04_28_017.JPG

2016_04_28_018.JPG

2016_04_28_019.JPG

2016_04_28_020.JPG

2016_04_28_021.JPG

2016_04_28_022.JPG

2016_04_28_023.JPG

2016_04_28_024.JPG

2016_04_28_025.JPG

2016_04_28_026.JPG

2016_04_28_027.JPG

2016_04_28_028.JPG

2016_04_28_029.JPG


Ред на богослуженията - Александър Звезданов 26/04/2016 - 18:25

Ред на богослуженията през Страстната седмица, Възкресение Христово и Светлата седмица

cress_1.jpg28.04.2016 г. - четвъртък (Велики четвъртък. Св. апли Иасон и Сосипатър)
08:00 ч. - Утреня, св. Василева литургия и маслосвет в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос
18:00 ч. - Последование на 12-те евангелия в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос

29.04.2016 г. - петък (Велики петък. Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец)
08:00 ч. - Царски часове, изнасяне на плащаницата в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос
18:00 ч. - Опело Христово в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос

30.04.2016 г. - събота (Велика събота. Св. Донат, еп. Еврийски)
09:00 ч. - Св. Василева литургия в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос
23:00 ч. - Полунощница в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос
24:00 ч. - Възвестяване на Христовото възкресение в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос

01.05.2016 г. - неделя (✝ Възкресение Христово, св. Велика Неделя - Пасха)
11:30 ч. - Вечерня в първия ден на Пасха (Второ Възкресение) в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


02.05.2016 г. - понеделник (✝ Възкресение Христово. Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики)
09:00 ч. - Света литургия и Пасхален водосвет в храм "Св. Атанасий Велики" - с. Пирне


03.05.2016 г. - вторник (✝ Възкресение Христово Св. мчци Мавра и Тимотей. Преп. Петър, еп. Аргоски чудотворец. Св. ап. и ев. Марк)
09:00 ч. - Света литургия в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


06.05.2016 г. - петък (✝ Светли петък. Живоприемни източник. Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов Многострадални, Гергьовден)
09:00 ч. - Света литургия и водосвет в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


08.05.2016 г. - неделя (✝ Втора Неделя след Пасха - Томина неделя. Св. ап. и ев. Йоан Богослов. Преп. Арсений Велики)
09:00 ч. - Света литургия в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - Айтос


Вход Господен в Иерусалим - Александър Звезданов 24/04/2016 - 14:52

Вход Господен в Иерусалим

2016_04_24_001.JPGВ Шестата Неделя от Великия пост, когато Светата Православна Църква празнува вход Господен в Иерусалим, Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия в храм "Св. вмчс Димитрий Солунски" - Айтос. Храмът бе препълнен от богомолен народ. Хорът на храма огласяше службата с прекрасното си пеене.

След светата литургия бяха раздадени за благословение осветени върбови и палмови клонки и новия брой на енорийския вестник "Православни вести".

"Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото.

Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.)

А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога.

Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса.

На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.

А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле".

Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше.
Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо. А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето, цял свят тръгна подире Му. [Иоан 12:1-19]"


2016_04_24_002.JPG

2016_04_24_003.JPG

2016_04_24_004.JPG

2016_04_24_005.JPG

2016_04_24_006.JPG

2016_04_24_007.JPG

2016_04_24_008.JPG

2016_04_24_009.JPG

2016_04_24_010.JPG

2016_04_24_011.JPG

2016_04_24_012.JPG

2016_04_24_013.JPG

2016_04_24_014.JPG

2016_04_24_015.JPG

2016_04_24_016.JPG

2016_04_24_017.JPG

2016_04_24_018.JPG

2016_04_24_019.JPG

2016_04_24_020.JPG

2016_04_24_021.JPG

2016_04_24_022.JPG

2016_04_24_023.JPG

2016_04_24_024.JPG

2016_04_24_025.JPG

2016_04_24_026.JPG

2016_04_24_027.JPG

2016_04_24_028.JPG 2016_04_24_029.JPG

2016_04_24_030.JPG 2016_04_24_031.JPG

2016_04_24_032.JPG 2016_04_24_033.JPG

2016_04_24_034.JPG 2016_04_24_035.JPG

2016_04_24_036.JPG 2016_04_24_037.JPG

2016_04_24_038.JPG 2016_04_24_039.JPG

2016_04_24_040.JPG 2016_04_24_041.JPG

2016_04_24_042.JPG 2016_04_24_043.JPG

2016_04_24_044.JPG 2016_04_24_045.JPG

2016_04_24_046.JPG

2016_04_24_047.JPG

2016_04_24_048.JPG

2016_04_24_049.JPG

2016_04_24_050.JPG

2016_04_24_051.JPG

2016_04_24_052.JPG

2016_04_24_053.JPG

2016_04_24_054.JPG

2016_04_24_055.JPG

2016_04_24_056.JPG

2016_04_24_057.JPG

2016_04_24_058.JPG

2016_04_24_059.JPG


Лазарова събота в Айтос - Александър Звезданов 23/04/2016 - 12:29

Лазарова събота в Айтос

2016_04_23_001.JPGВ съботата на шестата седмица от Великия пост православните християни от Айтос отпразнувахме възкресението на Лазар със света литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил, в храм "Св. възкресение Лазарово" в гробищния парк на града. Службата огласяше хаджи Даниел.

"Беше болен някой си Лазар, от Витания, от градеца на Мария и сестра ѝ Марта. (А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с косата си.)

Сестрите проводиха да Му кажат: Господи, ето оня, когото обичаш, е болен! Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Иисус обичаше Марта, и сестра ѝ, и Лазаря.

А когато чу, че е болен, престоя два дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: да идем пак в Иудея. Учениците Му рекоха: Рави, сега иудеите искаха с камъни да Те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали дванайсет часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят; а който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него.

Той рече това и после им казва: Лазар, нашият приятел, е заспал; но отивам да го събудя. Учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Иисус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване.

Тогава Иисус им рече открито: Лазар умря; ала се радвам за вас, че Ме нямаше там, та да повярвате; но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с Него.

Като дойде Иисус, намери, че той е вече от четири дена в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, около петнайсет стадии; и мнозина иудеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им.

Марта, като чу, че иде Иисус, посрещна Го; а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Иисуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че, каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог. Иисус й рече: брат ти ще възкръсне. Марта Му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в последния ден. Иисус й рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя Му дума: да. Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света.

Като каза това, отиде та повика скришом сестра си Мария и рече: Учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при Него. (Иисус още не бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето Го бе посрещнала Марта.) Иудеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире ѝ, мислейки, че отива на гроба - да плаче там.

А Мария, като стигна там, дето беше Иисус, и Го видя, падна при нозете Му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Иисус, като я видя да плаче, и дошлите с нея иудеи да плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват Му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава иудеите казваха: гледай, колко го е обичал. Някои пък от тях казаха: не можеше ли Тоя, Който отвори очите на слепия, да направи, щото и тоя да не умре?

А Иисус, пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това беше пещера, и камък стоеше отгоре й. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия, Марта, Му казва: Господи, мирише вече; защото е от четири дена. Иисус ѝ дума: не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия?

Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз и знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.

Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Иисус им казва: разповийте го и оставете го да ходи.

Тогава мнозина от иудеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в Него. [Иоан 11:1-45]"


2016_04_23_002.JPG

2016_04_23_003.JPG

2016_04_23_004.JPG

2016_04_23_005.JPG

2016_04_23_006.JPG

2016_04_23_007.JPG

2016_04_23_008.JPG

2016_04_23_009.JPG

2016_04_23_010.JPG

2016_04_23_011.JPG

2016_04_23_012.JPG

2016_04_23_013.JPG

2016_04_23_014.JPG

2016_04_23_015.JPG 2016_04_23_016.JPG

2016_04_23_017.JPG 2016_04_23_018.JPG

2016_04_23_019.JPG

2016_04_23_020.JPG

2016_04_23_021.JPG

2016_04_23_022.JPG

2016_04_23_023.JPG


guestbook.gifМнения - избрано


Забележка №6 Todorow 25/09/2008 - 14:21
Слава Богу!
 Нека се множат посетителите на сайта, след това и в храма и пред лицето на Истиннаго Бога!
 Трябва да се използват всички средства съвременни, за да се проповядва Словото Божие, нашата вяра православна, за да ни има като българи!
 Дерзайте, братя и сестри в Христа!

Православни връзки
Препоръчваме
Енорийски вестник

Брой девети от деветата година

на в-к "Православни вести" излезе в деня на Вход Господен в Иерусалим (24.04.2016 г.). Копие от вестника и приложението за деца към него може да изтеглите от ТУК

broi106.png

Регистрация

 Брой на членовете 44 членове


Изпрати съобщение.
в момента онлайн:


няма посетители
Календар

Уебмастер
Напиши на Александър Звезданов  Обратна връзка
Добавикъм предпочитани  Предпочитани
Препоръчай на приятел  Препоръчай!
Мобилна версия   Мобилна версия
Посещения

 363984  общо

 3 посетители онлайн

^ Нагоре ^

© Църковно настоятелство при храм "Св вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос, 2007 - 2016 г
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

Страницата е генерирана за 6.92 секунди